Uppdragsforskning – konsultuppdrag

Vi är ett kunskapsföretag som åtar oss uppdrag som baseras på den naturvetenskapliga forskningsmetodiken. Oberoende och kvalitet är ledorden.

Uppdragen kan vara av ren forskningskaraktär, såsom vårt uppdrag med att studera antropogena mikroskopiska föroreningar i havet eller att analysera växtplankton i västerhavet, men kan likväl bestå i att delta i utvecklingen av miljöteknikprodukter.

Forskning och utvecklingsarbete inom industrin har stora likheter. Det gäller att metodiskt arbeta sig fram mot mer kunskap kring objektet samt att kontinuerligt vara öppen för ändra sin referensram baserat på den kunskap man vinner.

Efter flera utvecklingsprojekt mot industrikunder är vi väl insatta i företagens behov och arbetssätt.

Ekotoxikologiska tester

N-research are a company working with knowledge. We use scientific methods to answer different questions if that is the best way to achieve understanding.

Our assignments can be strictly scientific, such as our work with anthropogenic microscopic particles in the sea or the study of marine phytoplankton, but it can also be to assist in development of marine environmental technologies.

Research and industrial development are similar in several aspects. The work includes systematic progress and increase of knowledge about the issue at stake, as well as to have a flexible frame of mind based on the achieved knowledge during the process.

This has positive economical effects since the most straight road in the development process not always is the fastest or cheapest.

After several development projects for industrial customers we have a deep understanding of industrial companies working methods.

Båtbottenfärg
Test av giftfri båtbottenfärg

Magnusson, Kerstin, och Katja Norén. ”The BaltSens Project – The Sensitivity of the Baltic Sea  Ecosystems to Hazardous Compounds”. Swedish Chemicals Agency, 2012. http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/PM/PM-9-12-BaltSens.pdf.