Mikroskopiskt skräp och mikroplast

Skapa ny

Studierna av mikroskopiska partiklar i havet påbörjades redan 2007 på uppdrag av KIMO Sverige som ville se om det förekom lika höga halter små plastpartiklar i Svenska hav som rapporterats från engelska vatten. Resultatet blev att vi hittade mycket högre halter partiklar än vad som tidigare hittats. Och därefter har problemet studerats av oss på N-research under flera olika uppdragsgivare; Naturvårdsverket har tagit förekomsten på stort allvar och finansierat utveckling av nya provtagningsmetoder samt undersökningar runt Sveriges kust vilket utförts med fartyget Argos. Vidare har norska Klima og forurensningsdirektoratet beställt analyser av mikropartiklar i havet mellan Arendal och Hirtshals under hösten 2010. Rapporten från detta är inlämnad under december 2010 och fokuserar främst på förekomst av mikroskopiska svarta partiklar vilka kan komma från asfalt, gummidäcksslitage men även förbränning (kallas då flygaska).

Under våren 2010 har vi tagit prover från 24 lokaler runt Svenska kusten i utsjövatten och analyserat både de minsta partiklarna (vilka fastande på ett 0,01 mm por-filter) samt de något större mikroskopiska partiklarna (vilka fastnade på ett 0,3 mm nätmaska). Att vi nu också tar prover med 0,3 mm porfilter beror på att det är den maskstorleken som internationella studier använder och att vi i så fall får jämförbara data. Under sommaren 2011 provtog vi 21 lokaler runt svenska kusten med vår nya vattenprovtagare. Provtagaren sedan starten av undersökningen genomgått ett långt utvecklingsarbete för att minimera kontamination (det är samma partiklar som finns i luft-damm som vi hittar och analyserar från havet). Men nu äntligen är vi nöjda med provtagningsutrustningen och har kunnat kvantifiera kontaminationen